به مناسبت سالگرد انتشار نخستین کتاب از مجموعه کتابهای «ماجراهای تن تن»

در دانشگاه توبیتگن موفق به دریافت درجه استادی میشود، سپس به تعالیم معنوی روی میآورد. همان طور که گفتیم هرشل دوست داشت نام این سیاره را جورجیوم سیدوس بذارد اما نتوانست موفق شود. یک روز مریخی کمی بیش از 24 ساعت است و محور چرخش آن تقریباً به همان اندازه زمین از حالت عمود انحراف دارد. حداقل جرم و اندازه لازم برای اینکه یک جسم فراخورشیدی را سیاره بنامیم، همان مقداری است که در مورد منظومه شمسی در نظر گرفته میشود. ابرهای گرد و غبار به اندازه یک کیلومتر به هوا بلند می شوند و هفته ها در هوا باقی می مانند.

گاهي اوقات جريان هاي بلند و حلقه اي شكل از گاز كه به آن زبانه مي گويند از خورشيد جدا شده و در فضا منتشر مي شوند اين گاز ها با سرعتي معادل 600 كيلو متر درثانيه درفضا زبانه مي كشند. مریخ دارای دو مشخصه منحصر به فرد در منظومه شمسی است: بلندترین کوه آتشفشانی المپ مانس و دره والس مارینریس به عمق 7 کیلومتر (4. 5 مایل) و عرض 600 کیلومتر (370 مایل) در این سیاره قرار دارند. فردی ممکن است سال خروس و ماه تولد قوچ باشد که هر کدام انرژی های مخصوص به خود را برای فرد فعال می نماید.

ولی ستارگان هر سال با جابجایی انرژی های متفاوتی را برای ما ایجاد می کند که سالی همراه با شادی و سلامتی و یا سالی با چالش و مشکلات را برای هر فرد می سازد. ممکن است بسیاری از منظومههای سیارهای دارای سیارههای داخلی کوچک باشند که برای ما قابلکشف نیستند؛ در نتیجه بعید به نظر میرسد که منظومه شمسی پرجمعیتترین منظومهی سیارهای در مجاورت کیهانی باشد؛ اما حداقل میتواند نشان دهد که حداکثر هشت سیاره در یک منظومه میتوانند قرار بگیرند. به همین دلیل، سیارات گازی دارای تغییرات دمایی آنچنانی نیستند. این خوشهها در زاویهی تقریبی ۶۰ درجه در مقابل و پشت این غول گازی قرار دارند.

ساختار یک منظومهی سیارهای، حاصل مجموعهای از معیارهای پیچیده مثل اندازهی ستاره، اندازهی سیارهها، نوع سیارهها (برای مثال سیارههای سنگی یا غولهای گازی)، تعداد قمرهای هر سیاره، موقعیت سیارکها و دنبالهدارهای بزرگ (مثل سیارکهای کمربند سیارکی بین مشتری و مریخ یا کمربند کویپر در آن سوی نپتون)، مسیر مدار سیارهها و مقدار مواد باقی مانده از شکلگیری خورشید برای ایجاد سیارهها است. اما این ایده تا اندازهای خیالی است، زیرا مدارهای پس رو یا وارونه به دلیل روند خاص شکلگیری سیارهها در طبیعت وجود ندارند. بسیاری از دوستان این سوال برایشان به وجود می آید که انرژی ستاره گان چه تفاوتی با انرژی سیارات در صُورفلکی وجود دارد؟

این سیاره در صورت فلکی سرطان است و ستاره آن از زمین حدودا ۴۰ سال نوری فاصله دارد. هر کسی بر اساس عدد کوا دارای یک زودیاک و برج فلکی از سال و ماه می باشد. صور فکلی ماهها با صور فلکی سالها متفاوت می باشد بر این اساس هر کسی دارای یک خصوصیات اخلاق و شخصیت و انرژی متفاوت می باشد. علاوه بر این درست مانند تعداد مدارهای داخل یک منظومه، هرچقدر سیارهها کوچکتر باشند تعداد بیشتری سیاره را میتوان روی مداری مشترک قرار داد.

در منظومه شمسی مهندسیشده میتوان فرض کرد که هیچ محدودیتی از نظر مواد اولیه برای ساخت سیارهها وجود ندارد و میتوان سیارهها را به صورت مصنوعی ساخت و در موقعیت دلخواه قرار داد. البته احتمال وجود این تعداد سیاره با یک مدار مشترک از نظر عملی صفر است؛ زیرا سیارهها برای حفظ ثبات باید دقیقاً هماندازه باشند و همزمان با هم شکل گرفته باشند؛ اما در منظومهی شمسی مهندسی شده این سطح از ساختار هم مدار امکانپذیر است و میتوان تعداد سیارههای آن را به مرور افزایش داد. وقتی دربارهی تعداد سیارهها در یک منظومهی سیارهای صحبت میکنیم باید ابعاد مختلفی را درنظر بگیریم.

آنها به این نتیجه رسیدند که میتوان ۴۲ سیاره در ابعاد زمین را روی یک مدار قرار داد. در واقع، در دوران سلیمان، ساخت و ساز این قوسها باید به هنرمندان و صنعتگران دیونیزوسی باز گردد، که طبق نظریهای مستقل، اثر بسیاری از آنها در ساخت معبد وجود دارد. باید این جهات را در محیط زندگی و محل کار خود پیدا نمایید و بسته به این که این جهات دارای چه عنصری هستند آن را فعال نمایید. در نتیجه باید این جهات را بسته به نوع عنصر و بر اساس ۴۵ درجه قطب نما بر روی نقشه و پلان خود پیدا کنید و انرژی های آن را به حداقل برسانید.

در منظومهای مهندسیشده، حداکثر تعداد سیارهها بر اساس تعداد مدارهای سیارهای اطراف خورشید تعریف میشود تا وقتی که پایداری خود را حفظ کنند. بر اساس ستاره شناسی فنگ شویی شما می توانید ستارگان مثبت و منفی را پیدا نمایید و این ستارگان را نسبت به مربع لوشو و خانه های مربوطه کشف نمایید و با راهکارهای ستاره شناسی فنگ شویی سالی انرژی ها را برای خود فعال نمایید. او میگوید: “در اوایل دهه ۲۰۰۰، وقتی ستاره شناسان در حال کشف سیارات جدید در منظومه شمسی بودند، هیجان زیادی وجود داشت. تمام این هیجان در سال ۲۰۰۶ به پایان رسید. اما این اجسام هنوز وجود دارند و هنوز هم ارزش توجه دارند. ” او میگوید که در حال حاضر، حداقل ۱۵۰ سیاره کوتوله وجود دارد و اکثر مردم هیچ اطلاعاتی از آنها ندارند.

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اینترنتی ماکسی سیانس ، اخترشناسان می گویند این سیاره به دور یک ستاره نوترونی می گردد و کربن موجود در آن به حالت کریستال درآمده و به الماس تبدیل شده است. پا به ماه بودن ؛ ماه بار نهادن زن آبستن، رسیده بودن. بنابراین سرخ بودن مریخ یک وضعیت امور است که تحقق یافته و در نتیجه یک واقعیت است. بنابراین مطالعاتی از این دست بسیار مهم هستند؛ زیرا به ما کمک میکند پی ببریم یک سیاره زیستپذیر پیرامون چنین ستارههایی، تا چه مدتی میتوانند پتانسیل خود را برای زیستپذیر بودن حفظ کنند.

لِماذا ما أَکَلْتَ الطَّعامَ؟ استاد دایی زاده در همین راستا فرمودند :” از آنجا که جهان انرژی است و این انرژی در اتمسفر زندگی ما ساری و جاری است باید بدانیم که در معرض جذب چه نوع انرژی هایی قرار داریم. درست مانند اتفاقی که برای ما زمینی ها می افتد. آیا فضایی برای سیارههای دیگر هست؟ انرژی سیارات بسیار سنگین هست و اثرات سیارات به صورت طولانی مدت بر روی کره زمین اثر گذار می باشد. از عصر لئو( آتش) به عصر کنسر ( آب) وارد میشویم و چه اتفاقی میافتد؟ این سیارهها، سطحی جامد دارند در حالیکه سیارهای غولپیکر منظومه شمسی عموماً از گازهای هیدروژن، هلیم و آب تشکیل شدهاند.

این جهات به ترتیب دارای عناصر ( آب ، آتش ، چوب و چوب ) می باشد و برای عدد کوای ۶ مناسب نیست. این جهات به ترتیب دارای عنصر ( فلز، فلز، خاک و خاک ) می باشد. منظومه شمسی شامل هشت سیاره است: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون که تمام آنها به دلیل کشش گرانشی در مدار خورشید قرار دارند؛ اما حداکثر چه تعداد سیاره میتوانند در مدار اطراف خورشید قرار بگیرند؟ ولی انرژی ستارگان سبک تر از سیارات می باشد و هر ساله جایگاه آنها متفاوت می باشد.

سیاره معمولاً بهعنوان جرمی سماوی در مدار خورشید تعریف میشود که جرم کافی برای رسیدن به موازنهی هیدرواستاتیک (شکل کروی) را دارد و مجاورت مدار خود را از سنگریزهها پاک کرده است. سپس افزایش این رسوبگذاری متوجه ماهیگیرانی میشود که میزان صید آنها به علت تجمع رسوب یا آشفتگی کاهش می یابد. آنها این دنیاهای تئوری را سیارههای تروجان نامیدند. در این صورت، صورت ۴ جهت بعدی که شامل موارد زیر است.

میتوان از راه ریاضی نشان داد که قمری دوردست را که جهت حرکتش عادی است به سهولت بیشتری میتوان از چنگ سیارهای ربود تا قمری را که جهت حرکتش رجعی است. برای مثال مشتری نزدیک به ۳۰۰ برابر سنگینتر از زمین است، در نتیجه شعاع هیل آن ده برابر بیشتر است؛ بنابراین ۱۰ مدار مجزای زمینی در فضایی که مدار مشتری اشغال کرده است جا میشوند. زمانی که شما این عدد را پیدا کنید می توانید جهات خود و انرژی ها فعال و موجود برای خود را کشف کنید و انرژی بهترین جهات را برای خود فعال نماید. سیاره ای جدید که به یاد خدای مرگ رومیان باستان، پلوتو نامیده شد.

بطلمیوس گمان میکرد که سیارات در حرکتهایی در فلکهای حامل و تدویر به دور زمین میگردند. اجرام آسمانی پیرامون مدار خود جاروب شدهباشند (پیرامون مدار خود اجرام آسمانی بزرگی که گرانش غالب منطقه را در اختیار داشتهباشند، وجود نداشته باشد). بااینحال در منظومه شمسی مهندسیشده، سیارههایی وجود دارند که میتوانند در جهتهای مخالف به دور خورشید بچرخند. در نتیجه اگر دو سیاره در جهتهای مخالف در مدار خورشید قرار داشتند، نیروهای گرانشی بین آنها تا اندازهای ضعیف میشود و حداقل فاصلهی امن بین مدارهایشان کاهش مییابد. دلیل این مسئله هم شکلگیری آنها از ابر بزرگی از غبار بود که در همان جهت به دور خورشید میچرخید.

علاوه بر روزهای هفته چند کلمهی پرکاربرد دیگر که با ایام هفته در انگلیسی مرتبط اند، وجود دارند که دانستن آنها خالی از لطف نیست. اگر بخواهیم تعداد سیارهها را در منظومهی مهندسیشده افزایش دهیم باید چند سیارهی تروجان داشته باشیم. بااینحال، میتوان چند سیاره با یک مدار مشترک داشت. حلقههای زحل از گرد و غبار و یخ ساخته شده و مدت طولانی طول کشید تا کشف شود، زیرا تقریبا نامرئی است و با نور مادون قرمز باید به آن نگاه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید