تا عید باید منتظر چه رویدادهایی در آسمان باشید؟

این همدلی آگاهانه با بومیان کوتاهقد این منطقه از قارۀ آفریقا، البته آنقدر نیست که به آنها آزادی یا آگاهی جهانشمول اعطا کند، اما بومیان را انسانهایی معرفی میکند که میتوان با آنها دوست شد و یا همچون آنان زندگی کرد. او مثل همیشه میخواهد از هر چیزی سر دربیاورد و این رویارویی البته برای او کار چندان سادهای نیست. مادر مثل همیشه وقت نکرده بود سر موقع دنبال «ژرژ» بیاید و او این بخت را داشت تا آمدن مادر با کسی حرف بزندکه گویی او را خوب میشناخت.

لازم بود که زهره همیشه به یک حالت دیده شود . او به عنوان یک فعال سیاسی محافظهکار، اسم و رسمی داشت. دومین کتاب هرژه، «تنتن در کنگو» نشان داد دنیای ذهنی او به شدت متأثر از تمایلات سیاسی محافظهکارانۀ حامی مالی و معنویاش پدر «هربرت والز» است. از آنجا که مدار تایتان در راستای صفحه استوایی زحل قرار دارد و انحراف تایتان نسبت به خورشید تقریبا مشابه زحل است، فصلهای این ماه هم مانند زحل هستند یعنی تقریبا هر فصل تایتان هفت سال زمینی و یک سال آن برابر با ۲۹ سال زمینی است.

او به وسیلۀ همین دوربین، نیت پلید اعضای باند قاچاق الماس را در قالب نمایش یک فیلم بر روی پرده، نزد بومیان آشکار میکند و آنها را علیه بَدمنهای داستاناش میشوراند. پدر «والز» به داستانی نیاز داشت تا هر هفته در مجلۀ نوپایش به چاپ برسد و آنقدر جذاب باشد که طیف عظیمی از مخاطبان خردسال را به خوانندۀ ثابت خود تبدیل کند. اما استرن و همکارانش میگویند، تعریف کنونی از لحاظ فنی ناقص است. دانشمندان در مقاله منتشرشده در این رابطه گفتهاند که کریستالهای کشفشده در شهاب سنگ صحرای آفریقا در فشاری برابر 20 گیگاپاسکال به وجود آمده است؛ در حالی که فشار شکلگیری اکثر الماسهای زمین حدودا 4.5 گیگاپاسکال اندازهگیری شده، محققان میگویند که الماسهای آلماهاتا سیتا باید در فرآیند شکلگیری مربوط به سیارهای به بزرگی عطارد و یا حتی مریخ به حالت کنونی رسیده باشند.

هم از این رو هفت سیاره را آباء علوی و عناصر اربعه را امهات سفلی خواندهاند که در نتیجة اختلاط و آمیزش آن دو با یکدیگر، موالید ثلاث؛ یعنی نبات، جماد و حیوان زاده میشوند. او دو سالی را با این نام تازه گذراند تا اینکه در ۱۹۲۶ اتفاقی غریب برایش رخ داد. اگر مریخ در گذشته دارای بیوسفری شبیه زمین بود، مریخ ممکن است دارای ذخایر زیرسطحی نفت و گاز طبیعی باشد نشان دهنده زندگی گذشته زندگی ممکن است هنوز در این ذخایر وجود داشته باشد. رفتار این مخلوط بیشتر به نمک مذاب شبیه است تا آب.

آنقدر که خوانندگانش به این جوانی و آسیبناپذیری غبطه خوردند و حتی کسی چون «شارل دوگل» رئیسجمهور فرانسه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، خودش را با «تنتن» مقایسه کرد و ادعا کرد او و «تنتن» جزء آدمهای کوچکی هستند که قدرتهای بزرگ آنها را نمیترساند! از سال ۱۹۳۱، «زمانیکه تبهکاران بر شهر حکومت میکردند» «تنتن» در این کتاب «مشهورترین خبرنگار دنیاست» و هدف تبهکاران، آن است که نگذارند «حتی یه روز تو شیکاگو بمونه». در سده هفتم، با مورخان بزرگی رو به رو هستیم: ابناثیر (م ۶۳۲ق) که از مشهورترین مورخان عرب زبان است و کتابهای الکامل فی التاریخ و اُسدُ الغابة را نگاشت.

ریک از استفادهی ابزاری از دوستانِ پرندهاش دست میکشد و در عوض، ارزشِ ذاتی آنها را درک میکند. از سرِ خستگى حرکتى کردم: -این جورى تو کویرِ برهوت رو هوا پىِ چاه گشتن احمقانه است. اين گاز همراه خون به شش ها باز مي گردد و با هوا از شش ها خارج مي شود. شخصیت تازهاش، پسر پیشاهنگی بود با نام «توتور»؛ با چهرهای باز و بشاش، بینی نوکتیزی که عجیب آدم را یاد «پینوکیو» میانداخت. این تجهیزات کوچکترین حرکات و تکان های سطح و درون سیاره را ثبت کرده و به این شکل به دانشمندان برای تشخیص آنچه که درون مریخ است کمک می کند.

بهطرزی قابل توجه، طوفان شش ضلعی نمادین زحل که برای نخستین بار در سال ۱۹۸۱ توسط فضاپیمای وویجر ۲ کشف شد، در سال ۲۰۲۰ به سختی قابل تشخیص بود اما دوباره در سال ۲۰۲۱ به وضوح دیده میشود. ایروین گفت: درحالی که شناسایی خطوطی که سعی در تشخیص آنها داشتیم، دشوار بود، به خاطر حساسیت تلسکوپ، موفق شدیم آنها را شناسایی کنیم. دو کرونا ویروس پیشین باعث ایجاد بیماری سندرم تنفسی حاد شدید (سارس) و سندرم تنفسی خاورمیانه (مرس) شده اند ( Kampf et al., (2020 بیماری کرونا ویروس 2019 (کووید-19) که توسط ویروس Sars-CoV-2ایجاد می شود، ابتدا در تعدادی از بیماران دارای ذات الریه با منبع نامشخص در استان هوبی چین مورد توجه قرار گرفت و سپس از طریق مسافرت های جهانی به تقریبا تمام کشورهای جهان گسترش یافت.

صحنۀ باشکوه استقلال از «تنتن» درحالیکه او سوار بر ماشین روباز پلیس برای مردم دست تکان میدهد، همان صحنهای که دو پلیس اسبسوار او را اسکورت میکنند، حسرتی شد برای «هرژه» که هیچگاه صورت واقعی پیدا نکرد. شاید او هرگز نامۀ «هرژه» را هم باز نکرد و «تابو»یی که «هرژه» قصد شکستناش را داشت همچنان دستنخورده باقی ماند. باز درست در اینجاست که لحظه ی واقعی ورود آواتار جِیک به دنیای مجاز آغاز می شود. آخرین فریم کریگ در نقش دیوای اطلاعاتی بریتانیا، یک طوفان حماسی محسوب میشود و با فیلم نامهای که از نیل پورویس، رابرت وید و فیبی والر نوشته است است، دلخراش، وحشتناک و حاوی یک سری اکشن از مد افتاده و بسیار احمقانه است.

آخرین تیر در ترکشماندۀ «هرژه» برای ارتباط با این سرزمین گویی جداافتاده از دنیا، نامهای بود که به سال ۱۹۴۸ برای والت-دیزنی نوشت و طی آن، تمایلش را به ساخت فیلمی کارتونی از ماجراهای «تنتن و میلو» اعلام کرد. نسخۀ رنگی و اصلاحشدۀ این کتاب در ۱۹۴۶ عرضه شد و این همان نسخهای است که از آن به عنوان نخستین نسخۀ واقعاً خواندنی ماجراهای «تنتن» یاد میکنند. سالها بعد، در ۱۹۲۰، وقتی او واقعاً وارد این مدرسه شد؛ آنجا را زیادی کسلکننده یافت. «تنتن» آمریکا را ترک کرد و دیگر هیچگاه به آن بازنگشت مگر برای سردرآوردن از راز اینگاها در «پرو» در قلب آمریکای لاتین -در معبد خورشید- با یافتن مجسمۀ دزدیدهشدهای در جنگلهای برزیل -در گوش شکسته- و با درگیرشدن در تحولات یک کشور خیالی آمریکای لاتین -تنتن و پیکاروها-.

به طوری که تنها در شکل و شمایل یک کمیکاستریپ میتوان تصورش کرد. قبل از آنکه ویجر2 در سال 1989 به مطالعه نپتون بپردازد، از هشت قمر نپتون فقط تریتون ونیراید شناخته شده بودند. چیزی که «الیزابت» را ترساند، تاریخ کشیدن نقاشیهاست؛ چند ماه قبل از شروع جنگ جهانی. این گروه از اقمار را به نام گروه کارمه می شناسند و باور بر این است که این اقمار منشا مشترکی دارند. این دو ژانر سینمایی، به «هرژه» این اجازه را داده تا تنوع بیشتری به طرح داستانی رنگارنگش ببخشد.

دیدگاهتان را بنویسید