تصاویر/ خطرناک ترین و بدنام ترین محله های جهان

این مجمع یا انجمن عمومی شورایی از اشرف تشکیل می دهد که همبا شاه – هرچند بیشتر- وهم با مردم ارتباط داشته باشد. دریکی از قبایل گنداپور شمار همسایگان بلوچ واقوام دیگر خیلی بیشتر از شمار افراد اولس بود. مجموعهء این قبایل واقوام مشترک المنافع که گذارش یافت ملت افغان را می سازند ودرمجموع با داشتن یک زعیم مقتدر از ان یک دولت ساخته میشود . در بخش رباعیات این دیوان، ۱۴ رباعی از امامی هروی نیز داخل رباعیات سراج الدین شده و از چشم مصحح دیوان او پوشیده ماندهاست،شیخ طوسی چندین بار به پیش او برای گرفتن درس آمده است.

این رویای خوشی است که ما با توجه به ترکیب حکومت افغان پیش خود مجسم کردیم؟ این است که هر پادشاه – به تصور من – ناگزیر است که رفتارش را با اعمال خانان هماهنگ سازد (مانند شاه کنونی) یعنی شاه شجاع که هیچ کار را بدون مشورت قوم یا بزرگان درانی نمیکرد. تصور می کنم آنان با نام ( همسایه) از همهء امتیازات افراد اولس برخوردار بودند به صورت عموم شمار همسایگان کمتر از افراد اولس است. برای بازدید از این کوه نمک، تصور خود را از جنوب و بوشهر و … سلاجقه ادامه داد: راهنمایان گردشگری در حوزه محیطزیست همچنین باید در مراجعه گردشگران از وقوع اقدامهای مخل محیطزیست جلوگیری و بستههای محیطزیستی مناسب را برای آنان تأمین کنند.

حضرت موسی (ع) پیش از آن که به کوه طور برای عبادت برود به قوم خود گفت که هارون برادرم را در میان شما می گذارم و به مدت سی روز از میان شما می روم. اگر شوهر پیش از همسرش بمیرد وزن دوباره ازدواج کند پولی که شوهر پرداخته است به خویشاوندانش مسترد میگردد، اما در میان افغانان رسم است که برادرهمسرش بعد از مرگ برادر خود اورا به عقد خویش در می اورد. سن معمولی ازدواج در میان افغانان برای مردان بیست وبرای زنان پانزده یا شانزده سال است.

این نمونه اقوامی است که آمیخته از عناصر قومی مختلف نباشند. انان بی اطلاعی مردم از نیاز های مبرم ملی را مانع پرداخت مازاد بر مالیهء ثابت می دانند ومصلمئاء مصلحت غیر طبیعی نخواهد بود اگر قبایل راضی شوند تا یکی دوتن از هوشیار ترین ملکان خویش را به وکالت به دربار بفرستند تادر انجا از جریان امور اجتماعی مطلع گردند. افراد مسلح ( ملیشه های) قبایل می توانند سپاهی را تشکیل بدهند که مانع هر تهاجم خارجی گردد؟ باشندگان این ولایت را هزاره،تاجیک قزلباش و برخی اقوام دیگرافغانستان تشکیل می دهند. به این ترتیب ، یک مجمع منتخب تشکیل خواهد شد که دران هر فرد با وکیل اش پیوند نزدیک خواهد داشت وهم اورا زعیم طبیعی وموروثی شان خواهند شمرد.

درقبایل غربی هرگاه میان این اولس واولس میزبان جنگی درگیرد، این بخش که از مهمان نوازی ان برخوردار شده بود درجنگ شرکت نمی ورزد، اما درمیان افغانان شرقی انان مجبورند به کمک اولسی که با ان زندگی میکنند، برخیزند . هستن اسم بردن از جاهای دیگه حیف نیست؟ با این همه ، زن مجبور نیست که به زوربه عقد کسی دراید واگر فرزند داشته باشد ترجیح می دهدمجرد بماند. هوا گرم و آفتابی بود اما کوهنوردی، مثل همیشه برای همه مان لذت بخش بود.

اول از همه اینکه زن وقتی دچار مشکل شد از خدا درخواشت کمک کرد. انان از مردمانی نمایندگی خواهند کرد که عادتاءبزرگان خویش را محترم می دانندودرقبول یارد پیشنهاد های بزرگان بحث می کنند . اما کسی که مرتکب امر کفرآمیزی شود و بر آن بمیرد، برای همیشه در دوزخ خواهد بود و عمل وی باطل می گردد؛ چون منافقان به رسول الله صلی الله علیه وسلم می گفتند: «نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ»: «ما گواهی می دهیم که یقیناً تو فرستاده ی الله هستی». با وجود این ، نیرومند ترین خان هم وقتی موضوع مهمی را روی دست دارد، از مطرح شدن ان در جرگه خوشحال میگردد ودر میان درانیان که رئیس قبیله به صلاحیت تفویض شده از جانب شاه وبا حمایت او عمل می کند، بازهم ترجیح می دهد که کارش با مصلحت ومشورت جرگه باشد، این ملاحظه درتمام موضوعات ونیز در بحث وبررسی مجازات جرایم رعایت میشود.

حمایت از( همسایه) عمل افتخار امیزی است ودر نتیجه مقام( همسایه) فروتر ازفرد اصلی است. سرشماریهایی که تاکنون انجامشده، به دلیل عدم دقت و جامعیت، از اعتبار برخوردار نیست. اکنون جای بحث مشروح در مورد حکومت شاهی نیست ومختصراء به ان اشاره میشود به عقیدهء من ، به استثنای حکومت جمهوری گونهء اولسها، وضع کشور افغان به اسکاتلندی روزگارباستان بسیار همانند است. اینجا نگارخانه ی کهن بشریت است. طبعاً قرارگاه در مدخل شعب بوده و سپاه قدری جلوتر مستقر شده است آن گونه که پشت سپاه اسلام کوه احد بوده و سمت چپ آنها کوه رمات یا عینین و سپاه اسلام در جنوب کوه احد و غرب کوه رمات و شاید اندکی پایینتر مستقر شده است.

غار انجیر: در جبههٔ غربیِ کوه صفه قرار دارد. گویا مقبره معلمی سختکوش در این کوهستان قرار دارد. آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا در شش روز گذشته چهار بار فوران کرده است و گدازهها از دامنه کوه به پایین سرازیر شده و روستاهای اطراف را خاکستر فرار گرفت. نخستین سکههای صفاریان به فرمان یعقوب در ۲۵۹-۲۶۱ق در پنجشیر ضرب شد، ولی پس از بازگشت او از نواحی شرقی خراسان، این سرزمین بار دیگر به تصرف ابوداوودیان درآمد(بازروث، همانجا). در این شرایط، یكی از معتقدان و فعالان اسماعیلی در اصفهان به نام «احمدابن عطاش» به شیوه زیركانه با فرمانده قلعه شاهدز طرح دوستی ریخت و آنجا را به تصرف خود و مریدانش درآورد.

بر طبق سنت افغانان ، پناجو و شفاعتخواه بندرت رانده می شود و میزبان ، خود را موظف به قبول توسل و شفاعت خواهی او میداند و با تن چند از نام آوران و آبروداران قوم و سادات و ملایان به اتفاق آن شخص به خانه ستم رسیده نخواهد شفاعت را بپذیرد ، پیش از رسیدن آنان خانه را ترک می گوید و یا پنهان می شود. درایران یا هند تاثیرات قدرت یک شاه ستمگر در هرگوشهء کشوراحساس میشودو جنگهای داخلی که پس از مرگ شاه رخ می دهد کشوررا اشفته ومصیبت زده میسازد .گروهی از مرد م گرفتا ر ستم وبی پروا یی لشکریا نند ودیگرا ن از هرج ومرج برخا سته اززوا ل حکومتی که می بایست حافظ امنیت شان باشد ، رنج می برند وسرانجام یک شاه خود کامه ویا دیگری بر سرتاج وتخت ملت را چنان به ناتوانی وفساد می کشاند که پیش از بهبودیابی به مصینتی نو مواجه میگردد.

از همۀ این بررسیها دانسته است که مناطق وابسته به سرزمین پامیر امروز، نیز میان چندین کشور همسایه؛ افغانستان، تاجکستان، چین، پاکستان و هند تقسیم شده و با این تقسیمات ناعادلانه و غیر ضروری که در آن صرف اهداف استعماری کشورهای زورمند نهفته بود، تمام مردمان یک قوم را از هم جدا ساخته است. کانهای نقره پنجشیر از دیرباز مشهور بودهاست و برخی از جغرافینویسان سدهٔ ۴ق از آن یاد کردهاند. کوه در آثار و اساطیر ملل جایگاه ویژه ای دارد مثلاً در اساطیر ژاپن از کوه «فوجی یاما» و در یونان از کوه «اُلَمپ» مقر «زئوس یا ژوپیتر» به تقدس و احتیاط یاد می شود.

واز موقعیتی برابر با میزبانان برخوردار می شوند به قوانین شان پایبند و از امتیازات شان بهره مند می گردند و در نبردها و پیمان هایشان داخل میشوند . شماری از جمهوریهای سازمان یافته ، امادهء دفاع از میهن کوهستانی خویش در برابر هر فرمانروای مستبد هستند واماده اند دریک جنگ داخلی از تلاشهای مذبوحانه ء یک گروه دفاع کنند. هر شاه معمولاء شاید بکوشد تا به زور، مردم خویش را مطیع سازد، امایک شاه افغان خیلی پیش ازین دانسته بود که فتح سرزمین های مجاور اسانتر از مطیع ساختن رعا یای میهن اواست . او را آوردند پیش من.

اگر او را بیابند شخص گناه کار کفن می پوشد و شمشیری برهنه به دست جانب مظلوم می دهد ، یعنی اینک سرو تیغ ! با روش کربن 14 که از مواد کربن دار موجود در رسوبات آبرفتی کوههای آتشفشانی به دست میآید، سن دماوند را محاسبه کردهاند. این نقوش هم حکایت از آمال و آرزوهای آنان دارد؛ مثلاً آرزوی شکار. به دلیل بارندگی فراوان در کشور تاجیکستان، این کشور صادرکننده آب و برق به سایر کشورها می باشد. طبق داستان، فرهاد پس از شنیدن خبر مرگ شیرین در همین کوه جان می سپارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۳۱۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید.

در بعضی قبائیل هنگامی که رئیس ازیک موضوع مهم اگاه میشود جرگه را به گردهمایی فرامی خواند. همهء دعواها- در جاهایی که جرگه ها رواج کامل هم دارند – به جرگه محصول نمی شود. آتشفشان ها در جاهایی که ابتدا یک گودال کوچک گدازه در آن به وجود آمده است، آشکار می گردند. در برخی از قبائیل جرگه ها تا شکایتی دریافت ندارند مداخله نمی کنند . از گذشته تاکنون، مردم به زیارت غار حراء میروند و گفته شده است که دعا در آنجا مستجاب میشود.

دیدگاهتان را بنویسید