هر آنچه باید بدانید – فرادرس – مجله

دین یعنی زیستن و شناخت زندگی در احساسی بی­واسطه؛ تنها مانند وجود داشتن در امری نامتناهی و جاودان (Ibid). معین در حاشیۀ(5)، ذیل همین ترکیب نوشته­اند: «رک: نواد»(همان) صاحب برهان، ذیل «نواد» نوشته است: «نواد: بر وزن سواد، سوراخی را گویند مانند مخزنی به جهت پنهان کردن چیزها و به معنی زیان هم هست که به عربی نقصان3 گویند و به معنی زبان هم به نظر آمده است که عربان لسان خوانند(6) و ظاهراً درین دو معنی تصحیف­خوانی شده باشد! الله اعلم» (برهان).

معین ذیل حاشیۀ(6) مرقوم فرموده­اند: «6: از دساتیر، «نواد به فتح اول معنی زبان که به تازی لسان گویند». «عروس روز: به معنی عروس خاوریست که خورشید عالم افروز باشد» (برهان). همانند چنین دیدگاهی را در بین اندیشمندان عالم اسلام می­توان در آرای زکریای رازی جستجو کرد. چنان­که گفتیم، دسته­بندی رایج چنین حصری ندارد. برهان، جمع این واژه را نیز چنین آورده است:«هرپاسبان: با بای فارسی بر وزن هفت آسمان، جمع هرپاسب است که سیارات باشند» (برهان). طبق ضبط جهانگیری «هرباسپان» (دومین با بای فارسی) باید باشد» (برهان، حاشیه بر ذیل هرباسب).

اگر عبارتی داریم به نام “در لحظه زندگی کن” ، به این معنا است که شما باید بدون توجه به گذشته و غم خوردن برای آن ، زندگی کنید و هر لحظه ی زندگی خود را مقدمه ای کنید برای گره خوردن دیگر زنجیر لحظات آن هم به سمت و سوی مثبت . او اسلام را نه تصدیق، بلکه گردن نهادن و تن دادن، و ترک نافرمانی و ستیزه معنا می­کند (ر.ک: غزالی، بیتا، ج1، ص179). از این مطلب نیز برمی­آید که غزالی، ترس و درد را که گونه­ای احساس­اند ایمان­زا می­داند؛ احساساتی که گاه قوی­تر از استدلال­اند.

بدین­سان قوه نامیدن «احساس» در این بخش، در مقابل دیگر قوا، اندکی تسامحی است. در اینجا منظور از احساس(feeling) ، نه قوه حسی (sense)، بلکه به­معنای اعم از قوای درک درونی یا شهود (intuition) است؛ در آن هنگام که آدمی، بی­واسطه خود را با امر یا معنایی روبه­رو می­یابد. معین در جلد پنجم و قسمت تعلیقات بر برهان قاطع، در خصوص این واژه نوشته­اند: «صفحۀ 2320، حاشیۀ دوم، سطر12- پس از(تصحیف ناسخانست) افزوده شود: اگر گفته شود که منظور از «بای ابجد» بای آخر است، دیگر در لغت «هرپاسبان» نباید بگوید «با بای فارسی»، چه یا باید در هر دو بای اول را منظور دارد یا دوم را و یا هر دو را شرح دهد.

پس باید در مریخ لباس فضایی مخصوصی به تن داشت. خواجة بحران (مقصود برهان است، به طنز!) گوهر و زر و مشک شکر و عسل و اقسام میوه می­فروشند، آموختن و یاد داشتن لغات و مصطلحات بهر آنست که در عبارت به کار رود و ناظرین به مشاهدة آن عبارت بر مکنون خاطر کاتب آگهی یابند، آن یکی به دیگری نوشت که «شش ضرب نتیجة خوب» سوی من روان باید داشت. «دود افکن: نوعی از ساحران باشند و ایشان عود و لبان و دانۀ سپند و مقل ازرق بر آتش نهند و افسونی خوانند و جن را حاضر گردانند، بعد از آن هر اراده­ای که خواهند کنند» (برهان).

وی در نخستین تمهید کتاب، مردم را به چهار دسته مؤمن، کافر، مؤمنِ مردد و مستعد برای کفر، و گمراه مرددِ مستعد برای ایمان تقسیم می­کند؛ سپس می­گوید دسته اول نه­تنها از معرفت عقلی بی­نیازند، بلکه باید از ارائه ادله عقلی و برهانی اعتقادی برای ایشان پرهیخت؛ چه ممکن است عقایدشان مورد تردید قرار گیرد. در سال 2004، دانشمندان تخمین زدند که هسته باید 9 تا 22 برابر جرم زمین باشد، که به قطر حدود 25000 کیلومتر مربوط می شود. فاصله ردیف هفتمین و هشتمین، حدود 8 سال است. با توجه به اینکه بررسی اختلالات در مدار سیارات بحثی پیچیده است لذا بایستی پروژههای رصدی بیشتری انجام شود و با توجه به اینکه بیش از صد سال بین هر گذر فاصله است لذا این رصدها بایستی بهصورت پروژههای مدون در طرحهای علمی بلندمدت انجام شود.

تفاوت سیاره و قمر نوع حرکت و مدار آن است. بر اساس نوسانهای میدان مغناطیسی اروپا، احتمالا اقیانوسی زیر سطح این قمر قرار دارد که میتواند میزبان حیات باشد. دیموس نیم فوبوس بوده و چنانچه از مریخ به آن نگاه کنیم این قمر بیشتر همانند یک ستاره خواهد بود تا یک ماه. سیاره پنجم متعلق به فانوسافروز است. پنجم کنایه از شهد باشد. چهارم کنایه از شکر است. حصر منطقی تقسیم پیشنهادی چنان است که نمیتوان هیچیک از طرفین را به دیگری فروکاست؛ همانگونه که نمی­توان هیچ­یک از ساحات روان آدمی را به دیگری تحویل برد. «هرباسپ: با اول مفتوح با ثانی زده سین موقوف و بای عجمی، به معنی ستاره سیاره بود و جمع آن هرپاسبان باشد» (انجو شیرازی،1351: ذیل هرباسپ).

به عنوان مثال ، دوشنبه که معادل انگلیسی Monday است ، از کلمه لاتین dies lunae گرفته شده است که به معنی روز ماه است. در همین حال در شب دمای این سیاره به منفی 180 درجه سانتیگراد (منفی 290 فارنهایت) کاهش مییابد. مدار پلوتون 17 درجه نسبت به دایره البروج، صفحه مدار زمین، انحراف دارد، و این در حالی است که سایر مدارهای سیاره ای فاصله بسیار کمی با صفحه دایره البروج دارند. حرارت سطح این سایره ۱۴۰ درجه سانتی گارد زیر صفر است.

جو سیاره سرخ بسیار رقیق است، بهطوریکه فشار جوی سطح آن معادل یک صدم فشار جو زمین در سطح دریاست. جو: نزدیک به ۹۵ درصد از جو تایتان را نیتروژن و پنج درصد آن را متان تشکیل میدهد. در پایان نقشهای کشف میشود که نشان میدهد گنجینههای بسیاری در سراسر کهکشان وجود دارند و جایی که گنجینه باشد، شکارچیان گنجینه نیز حضور دارند. «ابر اورت» (Oort Cloud) را مرز تاثیر میدان گرانشی خورشید، یعنی جایی که اشیاء در مدار میچرخند و به خورشید نزدیک میشوند و انتهای منظومه شمسی میدانند. پوسته زهره همانطور که تحت تاثیر ظهور درههای تنگ و عمیق ، جایی که صفحات کمی جدا شدهاند و نیز جلگههای کوهستانی مرتفع ، محلی که صفحات باهم تصادم کردهاند، قرار گرفته است.

این در حالی است که «هرباسب و هرپاسبان» در فرهنگ جهانگیری نیز به همین ترتیب ضبط شده است: «هرباسپ با اول مفتوح به ثانی زده سین موقوف و بای عجمی، به معنی ستارۀ سیاره بود و جمع آن هرپاسبان باشد» (انجو شیرازی، ذیل هرباسپ). معنی «هر یک از سیارات»، برای «هرباسب» نیز از همین بیت استنباط شده است. برهان در اینجا «هرباسب» با بای ابجد و در مادّۀ بعد، جمع آن را «هرپاسبان» (نخستین با بای فارسی)، ضبط کرده و ظ. وقتی در نوشته­های برهان و جهانگیری ذیل این واژه دقّت شود و در صورت مفرد و جمع واژه نیز تأمل شود، ساخته شدن این واژه از این بیت خاقانی تا حدودی قابل تأیید به نظر خواهد رسید.

طرح های از فضای مورد نظر و جدول زمانی از برنامه های خود تهیه کنید از قبل محل غرفه های خود را مشخص و مطمئن شوید می توانید وسایل مورد نیاز آن را تامین کنید. ما اکیداً توصیه می کنیم که از یک راهنمای حرفه ای استفاده کنید ، او از قبل بلیط را برای شما رزرو می کند و بهترین راه را انتخاب می کند ، در صورت امکان از صف ها جلوگیری می کند. این مستند بسیار زیبا با بودجه ای بالغ بر 16 میلیون پوند (25 میلیون دلار) و در مدت 5 سال با تهیه کنندگی Alastair Fothergill و روایتگری David Attenborough یکی از مشهورترین گویندگان مستند در 11 قسمت 50 دقیقه ای تولید شده است و در هر قسمت به یکی از اقلیم های زمین و موجودات ساکن آن می پردازد.

نور خورشید به سطح سیاره ما در 8 دقیقه می رسد. دو فضاپیمای دیگر نیز از شوروی در سال ۱۹۸۲ بر سطح ونوس فرود آمدند. بدین تریتب تا هشت سال آینده چندین فیلم آواتار برای دیدن خواهیم داشت. «ما ادعا نمی کنیم که تعریف کاملی از یک سیاره داریم و همه دانشمندان باید تعریف ما را برای سیاره بپذیرند، این همان اشتباهی است که اتحادیه بین المللی نجوم IAU مرتکب شده است! منظور غزالی این نیست که لزوماً باید ایشان را کشت؛ بلکه وی معتقد است با این تیغ به­منزله تهدید، می­توان کفار را مؤمن کرد؛ چراکه صراحتاً می­گوید: «بیشتر کافران در سایه تهدید شمشیرها تسلیم شده­اند؛ زیرا خداوند به­وسیله شمشیر و آلات جنگی کاری می­کند که از طریق برهان و بیان زبانی انجام­شدنی نیست» (همان، ص44-43).

دیدگاهتان را بنویسید