چرا همه سیاره ها گرد هستند؟

فوتونهای حاصل از فرآیند گرمازا در داخل ستاره به دام میافتند و باید خارج شوند. شبیهسازیهای آنها نشان داد که در اثر فروپاشی گاز غبارآلود به داخل هسته در حال رشد یک ستاره بزرگ، با وجود فشار تابشی به سمت خارج و جذب مواد به دلیل گرانش به سمت داخل، ناپایداریهایی حاصل میشوند که باعث خروج تابش از ابر به فضای بین ستارهای میشوند. چرخش ابر گازی در هنگام فروپاشی منجر به تشکیل دیسک مواد برای تغذیه پیشستاره در حال رشد میشود. پیشستارگان در مرکز ابر گرد و غبار با فروپاشی گرانشی همه هیدروژن و هلیوم ابر گازی و گذشت زمانی در حدود 100,000 سال گرم و داغ شده و به ستاره «تی ثوری» (T Tauri) تبدیل میشوند.

هرچه یک ستاره کوچکتر شود، اصطکاک گرانشی باعث گرم شدن هسته میشود. این دیسک از نظر گرانشی ناپایدار است، با این وجود باعث جمعآوری مواد و تشکیل مجموعهای از ستارگان کوچک ثانویه میشود که اکثر آنها در نهایت با پیشستاره مرکزی برخورد میکنند. خورشید که منبع اصلی انرژی است، مرکز منظومه شمسی است و 9 سیاره در اطراف آن میچرخند. مشاهدات توسط رصدخانه اشعهایکس Chandra در ناسا انجام شد و در نهایت یک توضیح احتمالی برای این پدیده ارائه شد، برهمکنش بین میدان مغناطیسی ستارههای جوان و گازهای اطراف باعث میشود روشنایی به صورت تصادفی افزایش یابد.

از طرف دیگر ستارههای غول پیکر طول عمر بسیار کوتاهی دارند. مدت زمان زیادی دانشمندان این سوال را مطرح میکردند که آیا تشکیل ستارگان غول پیکر نیز مانند دیگر ستارگان اتفاق میافتد؟ چرا بعضی ستارگان را روشنتر از ستارگان دیگر میبینیم؟ بعدها جوانی دومنیکو کاسینی چهار قمر دیگر از زحل را کشف کرد: یاپتوس، رئا، تتیس و دیون. سیارات منظومه شمسی را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد: سیارات سنگی و سیارات گازی. سیارات را می توان در دو گروه کلی دسته بندی کرد که در این صورت گروه اول شامل سیاراتی به نام تیر(عطارد)، ناهید(زهره)، زمین(ارض) و بهرام(مریخ) است که همه این سیارات را سیاره های سنگی(درونی) می نامند و گروه دوم را سیاره های گازی(بیرونی) می نامند که شامل مشتری(برجیس)، کیوان(زحل)، اورانوس و نپتون است.

ستاره شناسان تاکنون در اطراف سیاره مشتری که به غول گازی منظومه شمسی معروف است 16 قمر کشف کرده اند که 4 قمر اول آن در سال 1610 توسط گالیله کشف شد با نام قمرهای گالیله ای شهرت یافت که ستاره شناسان آنها را با نام های يو، اروپا، گانيميد و كاليستو می شناسند. شما در این بازی باید به اندازه کافی زنده بمانید تا مواد معدنی مرموز را استخراج کرده و سپس به مدار سیاره بازگردید تا فناوری پیشرفته تری ایجاد کنید.

اخترشناسان بر این باورند که ستارههای کوتوله قرمزی وجود دارند که میتوانند 10 تریلیون سال عمر کرده و بخشی از انرژی آزاد شده توسط خورشید را تهیه کنند. او درخشانترین ستارههای موجود در فهرست خود را با عنوان ستارههای درجه یک معرفی کرد، و کم نور ترین ستارگان در دسته ششم قرار گرفتند. این شبیهسازیها نشان داد که هیچ مکانیسم متفاوتی برای تشکیل ستارههای غول پیکر وجود ندارد و ستارگان غول پیکر نیز دقیقاً مانند ستارههای کم جرم از طریق فرآیندهای افزایشی شکل میگیرند. آیا فرآیند تشکیل ستارگان غول پیکر متفاوت است؟ یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیا تشکیل ستارگان غول پیکر را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند.

فلاسفه تجربیگرا (Empiricists) مفاهیم وجهی را به طور سنتی مورد نقد قرار دادهاند. هرچه یک ستاره به ما نزدیکتر باشد، درخشانتر به نظر میرسد. اغلب گفته میشود که سرس پس از آنکه ستاره شناسان بقیه اجرام را در کمربند سیارکها پیدا کردند، تنزل درجه پیدا کردند و به یک سیاره کوتوله عادی شباهت بیشتری داشتند تا یک سیاره اصلی مستقل. پرسش : وقتی سلّول های قسمتی ازبدن می میرند چگونه بهبود پیدا می کنند؟

به عبارت دیگر اگر 74 مشتری پیدا کنیم و آنها را با یکدیگر مخلوط کنیم، میتوانیم یک ستاره سبک تولید کنیم. جرم سبکترین ستاره ممکن است در حدود 75 برابر بیشتر از جرم سیاره مشتری باشد. به عنوان مثال اگر دو ستاره با درخشندگی یکسان داشته باشیم و یکی از آنها دو برابر دیگری فاصله داشته باشد، نور ستاره دورتر چهار برابر کمتر از ستاره نزدیکتر به چشم ما میرسد.

اگر به آسمان شب نگاه کنید، طیف گستردهای از روشناییهای ظاهری را بین ستارهها مشاهده میکنید، با این حال بیشتر ستارهها آنقدر کم نور هستند که برای تشخیص آنها به یک تلسکوپ احتیاج دارید. در مورد بزرگترین ستارهها هنوز اختلاف نظر وجود دارد، اما تصور میشود جرم این ستارگان حدود 150 برابر جرم خورشید باشد. سیاره سرخ، مریخ تنها ۶/۸۷۰ کیلومتر قطر دارد، این یعنی قطر مریخ ۲۰/۵ برابر کوچکتر از مشتری است.

در سال ۱۶۱۰ گالیله اولین کسی بود که با تلسکوپ خود اولین قمرهای مشتری را مشاهده کرد که به قمرهای گالیله نام گذاری شدند. ابزارهای خارجی این سفینهها به بررسی جو مشتری و زحل، میدانهای مغناطیسی، قمرها و حلقهها و همینطور نواحی گردوغباری و مغناطیسی میانسیارهای، بادهای خورشیدی و پرتوهای کیهانی پرداختند. همه ستاره ها فاصله یکسانی نسبت به ما ندارند. پیشبینیها بیان میکنند این ستاره احتمالاً فقط چند میلیون سال عمر میکند و به زودی به عنوان ابرنواختر قدرتمند منفجر شده و کاملاً نابود میشود. ما قبلاً میدانستیم که یک بازی آواتار در حال توسعه است، اما انتظار نداشتیم به این زودی آن را ببینیم.

این فرآیند گرمازا است، یعنی بیش از آنکه انرژی بگیرد به محیط انرژی میدهد. بخش غربی، اسپوتنیک پلانوم نام دارد که دشت وسیعی از یخهای نیتروژن و مونوکسید کربن به پهنای 1000 کیلومتر است. از آنجا که همه لامپها 25 واتی هستند درخشندگی آنها یکسان است. با این همه مشکل از جایی ناشی میشود که همه ستارگان درخشندگی یکسانی ندارند و در نتیجه با توجه به درخشندگی ظاهری یک ستاره و نوری که به چشم ما میرسد نمیتوانیم فاصله ستاره تا خودمان را مشخص کنیم. اگر همه ستارهها درخشندگی یکسان داشته باشند، میتوانیم از تفاوت در روشناییهای ظاهری آنها استفاده کنیم و فاصله ستارگان نسبت به خودمان را بسنجیم.

به همین ترتیب، اگر همه ستارهها نیز درخشندگی یکسانی داشتند میتوانستیم فاصله آنها را نسبت به خودمان بسنجیم. نور ستارهها از کجاست؟ ولی نسبت به جایی که شما نشستهاید درخشندگی ظاهری لامپها را یکسان مشاهده نمیکنید، افراد نزدیکتر به لامپها آنها را درخشانتر و افرادی که دورتر از شما نشستهاند لامپها را با نور کمتری مشاهده میکنند. ستارگان اجسام کروی شکل و بزرگی از پلاسمای داغ هستند که از هیدروژن، هلیوم و عناصر دیگری که مقدار کمتری دارند تشکیل شدهاند.

دیدگاهتان را بنویسید